Home Grupy Duszpasterskie Żywy Różaniec


CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA - wyjątki

1. ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
a) Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
b) Życie wiarą, nadzieją i miłością; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi,
c) Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej itd.,
d) Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.,
e) Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

2. ŻYWE RÓŻE zakłada się wśród dzieci, młodzieży, ojców i matek. Na czele róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Dyrektora. Każda róża obiera sobie Patrona, od którego bierze swą nazwę, np.:
– Róża św. Bernardetty (dziewczynki)
– Róża św. Dominika Savio (chłopcy)
– Róża Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (młodzież żeńska)
– Róża św. Maksymiliana (młodzież męska)
– Róża Matki Boskiej Bolesnej (matki)
– Róża św. Józefa (ojcowie).
Członkowie Żywego Różańca naśladują gorliwie cnoty Najśw. Maryi Panny. Uroczyście obchodzą święta swego Patrona, najlepiej w najbliższą niedzielę. Zamawiają Mszę świętą i przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby ich uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

3. MIESIĘCZNA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Raz w miesiącu, zwykle w pierwszą niedzielę, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic różańcowych w kościele odbywa się osobno dla dzieci, młodzieży, ojców i matek. Następuje ona po Mszy świętej lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

4. OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU
A. Obowiązki członków Żywego Różańca:
1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

UWAGA: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa,
3. Zmartwychwstania Pańskiego,
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,
5. Wniebowzięcia Matki Bożej,
6. Królowej Różańca świętej,
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi,
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).
Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por. In. Anal. Ord. Praedic. 38/25 X 1967/s. 309).

B. Obowiązki zelatora
1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.
2. Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym.
3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.
4. Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę świętą.
5. Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością.
6. Czuwa, by róża posiadała pełny skład – 20 osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora.
7. Pilnuje, aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.
8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. Dyrektorem.

UWAGA: Wszyscy zelatorzy Żywego Różańca tworzą Radę Żywego Różańca, która spośród siebie wybiera przełożonego i zastępcę. Jego zadania są następujące:
1. Zwołuje Radę co kwartał i na niej przewodniczy.
2. Kieruje pracami Rady.
3. Jest stałym łącznikiem między Radą a ks. Dyrektorem.


Dzieje Żywego Różańca w parafii Ociąż

Koła Żywego Różańca w parafii Ociąż istniały od dawna, jednak z czasem z powodu braku systematycznych spotkań ich działalność zanikła.
W dniu 28 września 2000 roku, wśród osób biorących udział w porządkowaniu otoczenia probostwa po przeprowadzonych pracach po przybyciu do parafii nowego proboszcza zrodziła się myśl, aby odrodziła się w parafii wspólnota Żywego Różańca. Po Mszy św. i Nabożeństwie Różańcowym w dniu 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, odbyło się w kościele pierwsze spotkanie organizacyjne z ks. Proboszczem Rafałem Sobierajem na które zostali zaproszeni wszyscy pragnący podjąć się tego zadania. Postanowiono rozpocząć tworzenie 15 – osobowych róż Żywego Różańca z osób, które podejmą zobowiązanie do codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańca św. W środę 18 października, po Mszy św. i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odbyło się w kościele spotkanie wszystkich członków dziesięciu nowo powstałych róż, w tym jednej róży młodzieży żeńskiej. Ks. Proboszcz wygłosił naukę na temat sposobu odmawiania i kontemplacji różańca. Zostały wybrane zelatorki poszczególnych róż i ustalono, że w ostatnią środę każdego miesiąca po Mszy św. i Nowennie do MB Nieustającej Pomocy będą odbywały się spotkania wszystkich członków Żywego Różańca.
W ostatnią środę listopada 2000 roku po Mszy św. i Nowennie odbyło się pierwsze spotkanie zelatorek z ks. Proboszczem. Spośród 10 zelatorek wybrano Radę Żywego Różańca w parafii Ociąż. W skład zarządu weszły:
                                       Prezes: Joanna Gierz
                                       Zastępca: Pelagia Pachulska
                                       Sekretarz: Krystyna Sobczak

17 grudnia 2000 roku w świetlicy wiejskiej w Fabianowie odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe Żywego Różańca z udziałem ks. Proboszcza, który jest zarazem Opiekunem wspólnoty w parafii. W spotkaniu wzięli udział członkowie wszystkich 10 róż. Podczas spotkania zostały wręczone legitymacje członkowskie. Odtąd takie spotkania opłatkowe stały się doroczną tradycją, a wspólne kolędowanie jedynym w swoim rodzaju.
Folder 2000 Opłatek Żywego Różańca, zdjęcie 008
    31 marca 2001roku członkinie Żywego Różańca uczestniczyły po raz pierwszy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Odtąd każdego roku, albo w formie zorganizowanej – autokarem, albo indywidualnie członkinie Żywego Różańca biorą udział w tym spotkaniu.
    4 grudnia 2002 odbyło się spotkanie zelatorek Żywego Różańca poświęcone programowi duszpasterskiemu parafii na rok 2003, który ogłoszony został z ustanowienia Ojca Św. Rokiem Różańca Św.. Postanowiono poszerzyć istniejące Róże Żywego Różańca o dalsze pięć osób, aby odmawiać również tajemnice światła, dążyć do powołania nowych Róż Żywego Różańca zwłaszcza męskiej, a także młodzieży i dzieci, odmawiać cząstkę różańca w kościele w każdą sobotę przed mszą św. i w każdą niedzielę przed sumą i ożywić zwyczaj odmawiania różańca w rodzinach. Na spotkanie opłatkowe 5 stycznia 2003 roku pięć pierwszych róż przybyło już w poszerzonym składzie, a do 2 lutego kolejne cztery zostały uzupełnione do liczby 20 członków. Jedynie róża młodzieżowa została rozwiązana z powodu braku chętnych, nie udało się też utworzyć róży męskiej, ani dziecięcej, choć podjęto próbę utworzenia Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci i przez krótki czas takie Koło istniało: dzieci należące do niego odmawiały codziennie jedną tajemnicę, a raz w tygodniu spotykały się na modlitwie różańcowej w szkole w czasie długiej przerwy; wzięły też udział w spotkaniu Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
2 lutego 2003 roku, w Święto Ofiarowania Pańskiego, z inicjatywy Akcji Katolickiej w parafii rozpoczęła się peregrynacja Różańca Świętego. Poświęcone podczas Mszy św. Różańce nawiedzały poszczególne rodziny parafii. Codziennie o godzinie 19.00 następowało przekazanie Różańca do następnej rodziny, która przez całą dobę podejmowała czuwanie modlitewne. Wraz z Różańcem przekazywana była teczka z materiałami mającymi pomóc w przeżywaniu czasu nawiedzenia, a w niej teksty nabożeństw do Miłosierdzia Bożego, propozycje rozważań Różańca i modlitw w intencji rodzin oraz karta do kroniki nawiedzenia, którą każda rodzina składała na ołtarzu z podjętymi postanowieniami jako swój duchowy dar.
W każdą sobotę ma Mszy św. wieczornej gromadziły się rodziny, które w minionym tygodniu przeżywały nawiedzenie różańca oraz te, które miały je przeżywać w nadchodzącym tygodniu. Rozważania głoszone na temat Różańca Świętego oraz wspólna modlitwa różańcowa i Eucharystia były dla nich pomocą w przeżyciu tego czasu.
Nawiedzeniu różańca w rodzinach parafii towarzyszyło specjalne błogosławieństwo Biskupa Kaliskiego. Na zakończenie Nawiedzenia w poszczególnych wioskach odbyły się procesje różańcowe,  a 10 lipca 2003 roku parafialna pielgrzymka do Częstochowy jako dziękczynienie za dar peregrynacji różańca w parafii. Na ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej złożono jako wotum jeden z różańców, który nawiedzał rodziny parafii. Natomiast do parafii pielgrzymi przywieźli otrzymany w Sanktuarium różaniec wraz ze specjalnym błogosławieństwem Jana Pawła II. Przed obrazem Matki Bożej przedstawiciele parafii złożyli obietnicę wypełnienia podjętych zobowiązań zapisanych w kronice peregrynacji i trwania na modlitwie różańcowej w parafii i rodzinach.
Jako owoc nawiedzenia pozostała w tradycji parafii modlitwa różańcowa w soboty i w niedziele przed sumą prowadzona przez poszczególne róże Żywego Różańca.
Folder 2003 pielgrzymka do Częstochowy, zdjęcie nr 1
Ostatnia reorganizacja Róż różańcowych miała miejsce w 2008 roku: rozwiązano wtedy różę VI uzupełniając skład pozostałych róż: obecnie w parafii wspólnotę Żywego Różańca tworzy 8 róż:

Róża I bł. Matki Teresy z Kalkuty; zelatorka: Barbara Dudziak
Róża II św. Teresy od Dzieciątka Jezus; zelatorka: Maria Pawlak
Róża III św. O. Pio; zelatorka: Pelagia Pachulska
Róża IV św. Rity; zelatorka: Joanna Gierz
Róża V bł. Dzieci Fatimskich; zelatorka: Zyta Leśnierowska
Róża VII św. Jadwigi Śląskiej; zelatorka: Anna Wawrzyniak
Róża VIII św. Maksymiliana Kolbe; zelatorka: Irena Gruszka
Róża IX bł. Jana Pawła II; zelatorka: Sabina Stasiak

Rada Żywego Różańca

Prezes: Joanna Gierz
Zastępca: Pelagia Pachulska
Sekretarz: Anna Wawrzyniak

Spotkania wspólnoty Żywego Różańca w parafii Ociąż odbywają się w kościele w ostatnią środę miesiąca po Mszy św. i Nowennie do MB Nieustającej Pomocy.
Jeżeli pragniesz odpowiedzieć na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej i podjąć zobowiązanie do codziennego odmawiania jednej tajemnicy we wspólnocie w innymi (wystarczy 5 minut!)to wystarczy zgłosić się do zelatorki lub Księdza Opiekuna.


Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec
Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

 
Tu podaj tekst alternatywny