Home Grupy Duszpasterskie Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM)I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

Eucharystyczny Ruch Młodych jest katolicką organizacją skupiającą dzieci i młodzież młodszą.
W ERM-ie rozróżnia się grupy:
− Uczniów Jezusa (klasy III i IV). Znak: żółta chusta
− Apostołów Dzisiaj (klasa V i VI). Znak: odznaka ERMu
− Młodych Świadków (gimnazjum). Znak: Krzyż ERMu.
Eucharystyczny Ruch Młodych wdraża do czynnego udziału we Mszy św., ukazuje Jezusa Eucharystycznego jako przyjaciela, rozbudza pragnienie modlitwy i jej uczy, pogłębia więź z Kościołem w parafii, uczy pracy nad sobą, formuje do apostolstwa. (statut 149)

Trochę historii…
I.KORZENIE – KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

Na międzynarodowym kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez O. Bessier”sa TJ w 1916 r. jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów. Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się  w innych krajach. W 1921 r. Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Następny papież Pius XI zaraz po swojej koronacji w 1922 r. udzielił błogosławieństwa ,, rycerzom eucharystycznym”, których liczba dochodziła już wtedy do 900 tysięcy.Na terenie Polski krucjata została założona przez Bł. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Zetknąwszy się z Krucjatą we Francji, zapragnęła objąć jej działaniem dzieci w Polsce. Po porozumieniu się z O. Bessier”sem TJ i otrzymaniu aprobaty na to dzieło, Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 roku. Dzięki poparciu władz kościelnych Sekretariat Krucjaty w Pniewach wydaje od października tegoż roku pismo ,,Hostia” i ,,Orędowniczek Eucharystyczny”, a na terenie Polski powstają coraz liczniej koła Krucjaty. W 1927 r. generalnym dyrektorem krucjaty na całą Polskę zostaje mianowany O. Józef Bok TJ i Księża Jezuici obejmują wydawnictwo czasopisma ,,Hostia”. Ciągły rozwój krucjaty powoduje , że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała  w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 w niektórych rejonach Polski  powstawały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r.  Wzięło w nim udział 37 kapłanów. Dalsze wydarzenia w Polsce uniemożliwiły prowadzenie Krucjaty jako oficjalnej organizacji dla dzieci.
II. POWSTANIE EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU MŁODYCH ( ERM)
We Francji od 1960 r. Krucjata eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch.  Za radą Jana XXIII przybiera on nazwę : Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 r. uniezależnia się  od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy. Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj.  Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.
III.EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH W POLSCE
W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w wielu diecezjach powstały wspólnoty ERM. Praca w tych wspólnotach rozpoczęła się w roku szkolnym 1985/86 i trwa do dzisiaj. Ruch istnieje w 28 diecezjach, a głównie w diecezji gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, legnickiej, lubelskiej, poznańskiej, włocławskiej, wrocławskiej, zielonogórsko- gorzowskiej i skupia ok. 13 000 dzieci i młodzieży. Towarzyszy im liczna grupa animatorów. Do ERM przyjmowane są dzieci po I Komunii św., a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u  jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św.   ERM jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodzież, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego ,, aggiornamento” w dziedzinie wychowania eucharystycznego.


DUCHOWOŚĆ I ZASADY ERM-u

CELE FORMACJI W ERM-ie
- uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa,
-pomóc mu być człowiekiem, żyjącym Eucharystią,
-ukształtować w nim postawę apostolską,
       4 ZASADY ERM:
1.Żyj Mszą świętą !
2.Czytaj Ewangelię !
3.Kochaj bliźnich !
4.Bądź trzynastym apostołem !
OBOWIĄZKI CZŁONKA ERM-u:
1.Modli się gorliwie rano i wieczorem.
2.Często bierze pełny udział we Mszy św. i adoruje Pana Jezusa.
3.Słucha uważnie rodziców i wychowawców.
4.Pilnie wypełnia swoje obowiązki.
5.Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.
6.Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.
7.Zawsze mówi prawdę .
8.Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Św.
9.Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.
10.Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

Podstawą duchowości ERM jest Pismo św. a szczególnie  3 teksty:
- Łk 22,19-20, i J 13, 1-35 (Ostatnia Wieczerza)
- Łk 24, 13-35 (spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus)
- J 19, 28-37 (przebicie Serca Jezusowego na krzyżu)

Oprac. Sabina Stasiak na podstawie „Pomoc dla animatorów ERM i nie tylko …  Zeszyt formacji wstępnej”. Milanówek 2001


Dzieje Eucharystycznego Ruchu Młodych w parafii Ociąż

W naszej Parafii działa Eucharystyczny Ruch Młodych, który jest odpowiedzią na wezwanie Kościoła do pogłębiania duchowości eucharystycznej wśród dzieci i młodzieży. ERM , którego hasłem jest zawołanie : ,,Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie”, w parafii Ociąż obecny jest od 1996 roku. Utworzony został z inicjatywy byłego Proboszcza ks. Henryka Kujawy, opiekunem wspólnoty została katechetka Sabina Stasiak, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
Patronem Eucharystycznego Ruchu Młodych jest św. Stanisław Kostka, a świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla. Formacja odbywa się na kilku etapach, które kończą się kolejno otrzymaniem żółtej chusty jako znaku przynależności do Ruchu i odznaki ERM wraz ze złożeniem przyrzeczenia. Do ERM należą dzieci po I Komunii świętej aż do 15 roku życia.
ERM gromadzi dzieci i młodzież, którzy kochają Jezusa w Eucharystii i w przyjaźni z Nim chcą budować nowy świat. Ruch stara się pomagać im  w odkrywaniu Jezusa jako przyjaciela, w dzieleniu się wiarą we wspólnocie i budowaniu cywilizacji miłości w oparciu o coraz głębszą przyjaźń z Jezusem. Poprzez formację pragnie przygotować młodych ludzi do świadomego przeżywania Eucharystii, do lepszej postawy apostolskiej i głębokiego zaangażowania się w życie parafii.
Efekty pracy formacyjnej dostrzec można  w różnych dziedzinach życia Kościoła. Poprzez lata działalności ERM w parafii , aż do chwili obecnej dzieci czynnie uczestniczą we Mszy świętej  pełniąc  różnorakie funkcje liturgiczne:  lektorów, psalmistów, przygotowują modlitwę powszechną, niosą dary do ołtarza.  Bardzo ważnym zadaniem, a jednocześnie celem Ruchu jest pogłębianie więzi z Kościołem i Parafią, a także zaprawianie do apostolstwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach.                                                 
We wrześniu 2000 roku w naszej parafii nastąpiła zmiana proboszcza:  Ks. Kanonik Henryk Kujawa odszedł na zasłużoną emeryturę, a nowym proboszczem został ks. Rafał Sobieraj, dzięki któremu wśród dzieci zostało zasiane ziarno niesienia pomocy innym dzieciom - dzieciom z krajów misyjnych. Od kilu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem  akcja Kolędników Misyjnych polegająca na głoszeniu wśród parafian Dobrej Nowiny o Narodzinach Jezusa połączona ze zbiórką ofiar na rzecz dzieci z krajów misyjnych. Jest ona prowadzona przed świętem Objawienia Pańskiego, aby właśnie  w tym dniu podczas Mszy św. złożyć na ołtarzu przyniesione skarbonki jako „dar dzieci dla dzieci”. 

Ks. proboszcz Rafał Sobieraj  rozbudził wśród dzieci zapał do podejmowania coraz to nowych działań w życiu Kościoła. Stąd nowe formy zaangażowania i działalności:

- spotkania opłatkowe dla członków ERM z udziałem ks. Proboszcza,                                                            

- Jasełka ze  św. Franciszkiem z Asyżu wystawione w kościele dla ogółu parafian,                              

- udział w procesji w Niedzielę Palmową z przepiękną palmą wykonaną przez członków ERM,                    
- czynny udział w procesjach Bożego Ciała i przez całą oktawę: asysta podczas Mszy św., niesienie feretronu Matki Boskiej Częstochowskiej, pomoc dzieciom sypiącym kwiatki …        

 

-  prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek, honorowa asysta podczas Nabożeństw Triduum Paschalnego,  

-  zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Matki dla mam członków ERM, 

-  udział w pielgrzymkach i wyjazdach organizowanych w okresie wakacji przez ks. Proboszcza dla członków ERM i ministrantów (m.in. do Gniezna i na Lednicę, do Kalisza, Sadowia, Biskupina i Rogowa,  …)                                       

-  udział w Diecezjalnych Dniach Wspólnoty w Kaliszu , Skalmierzycach i Poznaniu,                                                     

-  ognisko dla członków ERM i ministrantów połączone z konkursami i śpiewem piosenek religijnych,                                  

- spotkanie integracyjne z ERM z Biskupic Ołobocznych w okresie ferii zimowych,

- wycieczka do Droszewa na nowo powstałą Golgotę (wrzesień 2010),  
- udział w Diecezjalnej Pielgrzymce ERM i dzieci rocznicowych do Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie  (wrzesień 2011).


Działania podejmowane przez dzieci i młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych nie są jednorazowymi działaniami, są kontynuowane w następnych latach. Z każdym rokiem podejmowane są nowe inicjatywy z którymi dzieci radzą sobie wspaniale.
Oprac. Sabina Stasiak

Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych w parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu uczestniczą dodatkowo we Mszy św. w każdy I czwartek miesiąca.

 
Tu podaj tekst alternatywny